فهرست

ملاقات مردمی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل :روز سه شنبه ۱۴ آذر در ملاقات مردمی به پرسش ها و مسائل مراجعان پاسخ گفت.

گفتنی است: این ملاقات مردمی با هدف پاسخگویی به مردم در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی وآموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۹/۱۴ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.