فهرست

جلسه کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونین وجمعی از مدیران دانشگاهی با هدف افزایش آمادگی بیمارستان ها و واحد ها در زمان بروز بحران وانجام اقدامات مرتبط لازم برای مواجهه منطقی واصولی در صورت بروز حوادث غیر مترقبه مورخ ۹۶/۹/۱۴ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد