فهرست

ثبت نام کارت هوشمند ملی پرسنل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

ثبت نام کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه برای پرسنل دانشگاه به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایند.