فهرست

استقبال از متخصصین و پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست اختصاصی جهت استقبال از متخصصین و پزشکان فوق تخصصی جدید الورود سال۹۶ با حضور دکتر نیک بخش معاون آموزشی، دکتر حاجی احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر شریف پور معاون درمان و دکتر هاشمی مدیر درمان دانشگاه مورخ دوم دی ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار شد.