فهرست

گردهمایی تازه های پزشکی بازساختی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، گردهمایی یک روزه تازه های پزشکی بازساختی با حضور دکتر موعودی رئیس دانشکده دندانپزشکی، اساتید، اعضا هیئت علمی و دانشجویان با مشارکت مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی و معاونت تحقیقات وفناوری مورخ ۳ دی ماه ۹۶ در سالن معاونت تحقیقات دانشگاه برگزار گردید.