فهرست

مدیریت بهینه منابع وتوجه به کاهش هزینه ها وافزایش درآمد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با معاونین، مدیران دانشگاه، رئیس و مدیران بیمارستان ها با موضوعیت مدیریت بهینه منابع و توجه به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدمورخ ۹۶/۱۰/۶ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.