فهرست

نشست دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با مدیر کل تامین اجتماعی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر محمودی مدیر کل تامین اجتماعی استان به منظور تعامل لازم جهت محسوب شدن سوابق کاری نیروهای طرحی مربوط به سالهای قبل از ۹۲ مورخ ۹۶/۱۰/۶ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

نشست دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با مدیر کل تامین اجتماعی استان

نشست دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با مدیر کل تامین اجتماعی استان