فهرست

۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی گرامی باد

۳۰ فروردین سالروز تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی بر همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل گرامی باد

روز علوم آزمایشگاهی