فهرست

ارائه خدمات دندانپزشکی در راستای طرح تحول سلامت و ارتقاء خدمات رسانی و عدالت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در راستای طرح تحول سلامت و ارتقاء خدمات رسانی و عدالت به دسترسی اقشار مختلف مردم در دسترسی به خدمات دندانپزشکی، مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی و مراکز خصوصی، درمانگاه های شبانه روزی لبخند و شبنم آماده ارائه خدمات به شهروندان عزیز می باشند.

ارائه خدمات دندانپزشکی در راستای طرح تحول سلامت و ارتقاء خدمات رسانی و عدالت