فهرست

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در دهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري و مراسم گراميداشت مقام والاي استاد

از همه اساتید محترم جهت مساعی در اعتلای علم و دانش در راه پیشرفت تعالی دانشگاه تشکر و قدردانی می کنم

دکتر سید مظفر ربیعی در جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در دهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري و مراسم گراميداشت مقام والاي استاد بیان داشت :از همه اساتید محترم جهت مساعی در اعتلای علم و دانش در راه پیشرفت تعالی دانشگاه تشکر و قدر دانی می کنم و باید قدردان زحمات اساتید بزرگ باشیم.