فهرست

اجرای طرح سی شب سی مسجد در دانشگاه علوم پزشکی بابل

هشتمین سال اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل در شب های ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، هشتمین سال اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی(آموزشی ودرمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل در شبهای ماه مبارک رمضان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل وسازمان بسیج جامعه پزشکی وسلامت استان مازندران برگزار می گردد.

اجرای طرح سی شب سی مسجد در دانشگاه علوم پزشکی بابل