فهرست

شرکت جناب دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو و دکتر جهانی قائم مقام رئیس محترم دانشگاه در برنامه عملیاتی دانشگاه در وب کنفرانس معاونین غذا و دارو کشور

دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو و دکتر جهانی قائم مقام رئیس محترم دانشگاه در برنامه عملیاتی، بهمراه تیم همراه، در وب کنفرانس معاونین غذا و دارو کشور شرکت کردند.

این نسشت که با حضور دکتر دیناروند معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت روز شنبه مورخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۶ برگزار گردید در خصوص برنامه عملیاتی آن معاونت بحث و تبادل نظر شد و دانشگاهها نقطه نظرات خود را در خصوص مسایل و مشکلات برنامه مطرح کردند.

شرکت جناب دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو و دکتر جهانی  قائم مقام رئیس محترم دانشگاه در برنامه عملیاتی دانشگاه در وب کنفرانس معاونین غذا و دارو کشور

شرکت جناب دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو و دکتر جهانی  قائم مقام رئیس محترم دانشگاه در برنامه عملیاتی دانشگاه در وب کنفرانس معاونین غذا و دارو کشور

شرکت جناب دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو و دکتر جهانی  قائم مقام رئیس محترم دانشگاه در برنامه عملیاتی دانشگاه در وب کنفرانس معاونین غذا و دارو کشور