فهرست

بازدید دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی از سازمان نظام پزشکی شهرستان بابل

دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی از محل ثبت نام متقاضیان هفتمین دوره کاندیداتوری اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی بابل بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی از محل ثبت نام متقاضیان هفتمین دوره کاندیداتوری اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی بابل با حضور اعضای هیات نظارت و اجرایی انتخابات نظام پزشکی بازدید نمودند.

بازدید دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی از سازمان نظام پزشکی شهرستان بابل

بازدید دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی از سازمان نظام پزشکی شهرستان بابل