فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد شهرستان بابل در مسجد بی بی سر روضه بابلسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  بابل ، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از طرح سی شب سی مسجد  دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت ویزیت رایگان در مسجد بی بی سر روضه شهرستان بابلسر بازدید نمودند .

 

برگزاری طرح سی شب سی مسجد شهرستان بابل در مسجد بی بی سر روضه بابلسر

برگزاری طرح سی شب سی مسجد شهرستان بابل در مسجد بی بی سر روضه بابلسر

برگزاری طرح سی شب سی مسجد شهرستان بابل در مسجد بی بی سر روضه بابلسر