فهرست

برگزاری اولین جلسه دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین جلسه توجیهی و مشورتی به منظور مشارکت علمی در برگزاری دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونین و روئسای بیمارستانها و مدیران در سالن شورا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزارشد.

گفتنی است :هدف از برگزاری این جلسه افزایش حضور علمی در همایش و عملیاتی شدن موارد اجرایی آن بوده است .

برگزاری اولین جلسه دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

برگزاری اولین جلسه دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

برگزاری اولین جلسه دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

برگزاری اولین جلسه دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت