فهرست

اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی را با هدف بسط مفهومی آموزش مجازی و کار با نرم‌افزار ها و فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی را برگزار کند.

تاریخ برگزاری از تاریخ ۴ تا ۷ شهریویر ماه ۱۳۹۶ می باشد. اطلاعات بیشتر بر روی وبسایت مدرسه تابستانی به نشانه ی http://ceel.sums.ac.ir/sse موجود می باشد.

اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی