فهرست

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

گزارش تصویری جشنواره عمران و سلامت در غرفه دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر صدرالسادات معاون توسعه وزارت بهداشت، دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین کشوری و دانشگاهها

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران

برگزاری جشنواره عمران و سلامت در سالن اجلاس اسلامی تهران