فهرست

برگزاری هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری ورزش دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، هفتمین جلسه شورای سیاست گزاری ورزش دانشگاه با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونین و مدیران دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

برگزاری هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری ورزش دانشگاه

برگزاری هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری ورزش دانشگاه