فهرست

تشکیل کمیته راهبردی ارتقاء وب سایت دانشگاه

دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه از تشکیل کمیته راهبردی ارتقای وب سایت دانشگاه خبر داد: ایشان هدف اصلی این کمیته را تلاش برای ارتقاء کیفی و فنی پورتال دانشگاه بیان کرده و اذعان داشتند

دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه از تشکیل کمیته راهبردی ارتقای وب سایت دانشگاه خبر داد: ایشان هدف اصلی این کمیته را تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی پورتال دانشگاه بیان کرده و اذعان داشتند با برنامه ریزی دقیق و حمایت های شورای IT دانشگاه و همکاری کارشناسان، در آینده ای نزدیک شاهد تغییراتی جدی در ظاهر، ساختار و امکانات پورتال دانشگاه خواهیم بود. ایشان تشریح کردند که این کمیته پذیرای نقطه نظرات و پیشنهادات همه علاقمندان در این خصوص بوده و همکارن این اداره آمادگی دارند تا از طریق ایمیل it@mubabol.ac.ir نقطه نظرات شما را دریافت نمایند.