فهرست

بازدید ریاست دانشگاه از مراکز بهداشتی ودرمانی شهرستان بابل

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه چند تن از مسئولین از مراکز بهداشتی درمانی بندپی بازدید به عمل آوردند...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونت بهداشتی دانشگاه، بخشدار بندپی غربی،رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه ،مسئول حراست دانشگاه و جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی، و شورای بخش منطقه از مراکز بهداشتی درمانی بندپی بازدید به عمل آوردند. در این دیدار دکتر ربیعی از بخشهای مختلف مراکز بهداشتی درمانی شهر خشرودپی و نیز خانه بهداشت مقریکلا بازدید کرده و در جریان فعالیتها ومشکلات این مراکز قرار گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی، هدف از این بازدید را بررسی و آنالیز مشکلات و برنامه ریزی مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت بهتر در منطقه خواستار شد .ایشان ضمن قدردانی از زحمات همکاران بهداشتی آنان رابه تلاش بیشتر جهت رفع درد دردمندان و نیازمندان توصیه نمودند.