فهرست

راه اندازی نخستین بخش جراحی فک وصورت در شمال کشور

رئیس بیمارستان شهید بهشتی از راه اندازی نخستین بخش جراحی فک وصورت در شمال کشور خبر داد....

به گزاش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،رئیس بیمارستان شهید بهشتی از راه اندازی نخستین بخش جراحی فک وصورت در شمال کشور خبر داد وگفت ، این بخش با همت دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخیرین محترم شهرستان در بیمارستان شهید بهشتی راه اندازی شده است ،دکتر اکبر زاده پاشاه اذعان داشت ،با توجه به راه اندازی این بخش بیماران می توانند برای معالجات ضایعات فک وصورت ویا انجام اعمال جراحی دیگر به این بخش مراجعه کنند ،وی هدف از راه اندازی این بخش را درمان تخصصی بیماران در یک بخش مجزا عنوان کرد، ، همچنین مدیریت بیمارستان شهید بهشتی اززحمات مسئولین دانشگاه وهمکاران بیمارستان جهت راه اندازی این بخش تقدیر وتشکر به عمل آوردند .