فهرست

برگزاری جلسه تدوین چک لیست نظارتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه تدوین چک لیست نظارتی با حضور دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه، کارشناسان نظارت بر درمان، واحد تصویر برداری، مامایی دانشگاه قطب ساری، بابل، گیلان، شاهرود، سمنان مورخ ۹۶/۵/۱۷ در سالن کنفرانس معاونت درمان دانشگاه برگزار شد .

نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز رشد فناوری استان در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز رشد فناوری استان با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران و دکتر مقدم نیا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.