فهرست

راه اندازی سامانه نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی)

نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی(نوید) یک سیستم یادگیری الکترونیکی (LMS) است که توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور طراحی و راه اندازی شده است و هدف اصلی آن توسعه آموزش مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و یکپارچه سازی خدماتی است که در این حوزه توسط دانشگاهها ارائه می شود.