فهرست

مؤسسه‌ها، بنیاد‌ها، مراکز و پایگاه‌ها

نام پایگاه آدرس وبسایت

پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور

http://news.research.ac.ir/

پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور :: دانشگاه بابل

http://news.research.ac.ir/mubabol

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه وزارت بهداشت

http://books.research.ac.ir/

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

http://www.sanjeshp.ir/