فهرست

تست گالری

بر این اساس، رتبه اول ۵ امتیاز، رتبه دوم ۴ امتیاز، رتبه سوم ۳ امتیاز، شایسته تقدیر ۲.۵ امتیاز و راه یافتگان نهایی به جشنواره، ۱.۵ امتیاز دریافت کرده‌اند. همچنین در بخش آزاد ویژه دانشجویان، بخش آزاد ویژه کارکنان و اساتید و بخش فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان سراسر کشور ضریب امتیازها ۱ و در بخش بین‌المللی ضریبامتیاز ۲ است. همچنین در بخش‌های انفرادی نیز ضریب ۱ و در بخش گروهی نیز ضریب امتیازدهی ۳ است.

بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب مجموع ۲۳۵.۵ امتیاز در این دوره از جشنواره به مقام نخست رسید. همچنین دانشگاه علوم پزشکی تبریز با کسب ۲۰۳.۵ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کسب ۱۵۳.۵ امتیاز در رده‌های دوم و سوم دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ قرار گرفتند. دانشگاه‌های اهواز با امتیاز ۱۵۱.۵، اصفهان ۱۱۹.۵، کرمان ۹۳.۵، ارومیه ۹۲، کرمانشاه ۹۱، بابل ۸۷، شهید بهشتی ۸۶.۵ امتیاز در رده‌های چهارم تا دهم جشنواره را به خود اختصاص دادند.

کاسیبکم انتاسیبنتلاسی بنلسی

 

منایسبمنکاسیب کنتمایبسکنتاسینبتاسیمنتباسی

سیبمناسیبمنتاسی