فهرست

شفافیت

# عنوان لینک
۱ مشخصات موسسات پزشکی دارای گواهی مجوز ۵ سال گذشته از دانشگاه علوم پزشکی بابل مشاهده
۲ اطلاعات قراردادها، مناقصات و مزایدات دانشگاه علوم پزشکی بابل مشاهده
۳ گزارش بودجه و هزینه کرد دانشگاه علوم پزشکی مشاهده
۴ ارسال اطلاعات مجوز های صادره پروانه ساخت کارگاه مشاهده
۵ ارسال اطلاعات مجوز های صادره پروانه ساخت کارخانجات مشاهده
۶ فرم مشخصات مؤسسات دارای اخذ مجوز- خدمات بهداشت مشاهده
۷ مجوزهای صادر شده معرفی مسئول فنی داروخانه - سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ مشاهده
۸ مجوزهای صادر شده "تمدید مسئول فنی" – سال‌های ۱۳۹۷ لغایت نیمه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده
۹ مجوزهای صادر شده برای بهره برداری داروخانه - سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۱ مشاهده