فهرست

لیست دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه آدرس وبسایت
 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

http://www.abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ارتش

http://www.ajaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی اردبيل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی ايلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی بجنورد

http://www.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی بقيه ا...

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی بهزيستی و توانبخشی

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی بيرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی جهرم

http://www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی دزفول

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی زابل

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی سمنان

http://www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شاهد

http://www.shahed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی فسا

http://www.Fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی قزوين

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قزوین (انگلیسی)

http://en.qums.ac.ir/Portal/Home/

دانشگاه علوم پزشكی قم

http://www.qsms.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی كرج

http://www.azums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی كرمان

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی گلستان

http://www.goums.ir/

دانشگاه علوم پزشكی گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی نيشابور

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی همدان

http://www.research.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی ياسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی يزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی البرز

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكی آجاء

http://www.ajaums.ac.ir/

فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ايران

http://ams.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

https://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی لارستان

https://www.larums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی خمین

https://khomeinums.ac.ir/