ب

تکمیل فاز دوم دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد مناقصه موضوع تکمیل فاز دوم دانشکده دندانپزشکی را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تائید صلاحیت متقاضیان را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی از طریق شرکت های خصوصی اقدام نماید.

- دانلود فایل شرایط عمومی

- دانلود آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای

اشتراک گذاری: