ب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ تکمیل فاز دوم ساختمان سلامتکده طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد تکمیل فار دوم ساختمان سلامتکده طب سنتی را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی پیوست از طریق شرکت های خصوصی اقدام نماید

پیوست ها: آگهی تکمیل فاز دوم سلامتکده طب سنتی، شرایط عمومی تکمیل مرحله دوم طب سنتی، فرم خود احضاری

۱- شرح مختصر کار:
تکمیل فاز دوم ساختمان سلامتکده طبی سنتی (بر اساس مشخصات پیوستی)

۲- مدت اجرای کار:
مدت اجرای قرارداد: حدود یکسال (۱۲)  ماه می باشد.

۳- برآوردکار:
بر اساس برآورد اولیه و حدود اعتبارات بمبلغ ۳۳/۲۷۵/۴۶۸/۳۲۱ ریال

۴- محل اجرای کار:
شهرستان بابل

۴- شرایط متقاضی:

۵-۱- داشتن گواهی صلاحیت امور مربوطه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح دیگر 
۵-۲- داشتن امکانات اولیه و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار
۵-۳- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات طبق ضوابط

۶- مدت لازم برای دریافت اسناد:
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند ۵ فوق بوده و آمادگی اجرای پیمان را دارند می توانند از روز انتشار آگهی لغایت ۱۳۹۷/۲/۵ درخواست کتبی به همراه گواهی رتبه بندی، آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات و اساس نامه برای شرکت در این مناقصه به دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بابل و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir/ مراجعه نمایند.

 

مناقصه گرانی حق شرکت در مناقصه را دارند که تعداد کار آزاد و رتبه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشته و حداقل یک کار مشابه به لحاظ متراژ و مبلغ را به انجام رسانده و در رزومه کاری داشته باشند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ تکمیل فاز دوم ساختمان سلامتکده طب سنتی

اشتراک گذاری: