ب

واگذاری "اتصال فاضلاب پردیس دانشگاه به اگوی فاضلاب شهری"

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد اتصال فاضلاب پردیس دانشگاه به اگوی فاضلاب شهری را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی پیوست از طریق شرکتهای خصوصی اقدام نماید

دانلود "شرایط عمومی اتصال فاضلاب پردیس دانشگاه به اگوی فاضلاب شهری"

دانلود "آگهی اتصال فاضلاب پردیس دانشگاه به اگوی فاضلاب شهری"

دانلود فرم خود اظهاری

اشتراک گذاری: