فهرست

کارگاه آموزشی آشنایی با آینده نگاری و مرجعیت علمی (ویژه دانشجویان استعداد درخشان)

دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی کارگاه آموزشی آشنایی با آینده نگاری و مرجعیت علمی (ویژه دانشجویان استعداد درخشان) نیمه اول مهرماه ۹۷ در مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه برگزار می نماید.

دانشجویان استعداد درخشان جهت شرکت در کارگاه و ثبت نام با شماره ۳۲۱۹۰۵۹۳ داخلی ۲۱۷ تماس حاصل نمایید.