ب

تکمیل فاز دوم بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد تکمیل فاز دوم بیمارستان ۳۲ تختخوابی بندپی را بر اساس نقشه ها و شرایط اختصاصی پیوست و متره برآورد و مطابق استانداردهاي رایج و با برخورداري از بالاترین کیفیت و منطبق بر موازین اصولی و فنی با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهاي ذیصلاح واگذار نماید.

برای اطلاعات بیشتر پیوست ها را دانلود کنید.

پیوست ۱- فرم شرایط عمومی

پیوست ۲- آگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای

پیوست ۳- فرم خوداظهاري اعلام کارهاي در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

 

 

اشتراک گذاری: