فهرست

ضرورت تکمیل پرسشنامه فرهنگ سازمانی توسر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بر اساس نامه ی شماره ی ۳۴۰۸۴ مورخ ۹۸/۱/۳۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین اجرای شاخص دوم محور ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی جشنوراه شهید رجائی، ضروری است، تمامی کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه در سامانه ارتقای فرهنگ اداری به آدرس: https://safa.aro.gov.ir وارد شده و پرسشنامه سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مولفه های احصا شده در سطح دولت در سامانه را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است کلیه کارکنان جهت ورود و تکمیل پرسشنامه مذکور، قسمت "دستگاه اجرائی" "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و در قسمت "سازمان / شرکت وابسته" " دانشگاه های علوم پزشکی" را انتخاب نمایید.