فهرست

ثبت نام متقاضیان پیشخوان مجوزهای کشوری

متقاضیان دریافت مجوز با مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.G4B.IR  پس از ثبت نام در پیشخوان مجوزهای کشور می توانند:

گفتنی است از آخرین اطلاعات  مجوزهای کشور و نحوه اخذ آنها اعم از مدارک، استعلامات، ضولبط، شرایط، هزینه، فرآیند، مدت زمان، قوانین و مقرارت مرتبط اطلاع حاصل نمایند.

همچنین مشاوره تخصصی درخصوص چگونگی اخذ مجوزها، سوالات مرتبط با راه اندازی، توسعه و نگهداری بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاری و .... را از کارشناسان خبره دستگاه های اجرایی ذیربط اخذ نمایند.

قابل ذکر است درخواست مجوزهای مورد نیاز خود را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز ثبت و از همین درگاه، مجوز خود را دریافت نمایند. تا از وضعیت صدور مجوزهای مورد درخواست خود ، به صورت برخط مطلع گردند.

همچنین شکایت های مرتبط با فرآیند صدور مجوزهای خود را ثبت و روند پاسخگویی به آنها را از جانب استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت پیگیری و دنبال نمایند. استفاده از این سامانه رایگان می باشد.