فهرست

انتخاب ۲۲ نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان عضو هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۲۲ نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان عضو هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت انتخاب شدند.