فهرست

جذب نیروی شرکتی ماما و فوریت پزشکی

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظر دارد نسبت به برگزاری آزمون جهت تامین تعداد ۱۸ نفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل پس از سیر مراحل گزینشی براساس قانون گزینش به عنوان "کارشناس مامایی" و " کارشناس فوریتهای پزشکی " اقدام نماید .

واجدین  شرایط برای کسب اطلاعات وآگاهی از ثبت نام به سایت موسسه مذکور به آدرس http://avasalamat.org مراجعه نمایند.