فهرست

۱۸۳ ماموریت برای سازمان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل در آخر هفته گذشته

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه از عملکرد سازمان اورژانس در دو روز پایانی هفته گذشته خبر داد.

 دکتر لعلی گفت: سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خود به غیر از حضور در ماموریت های استقرار و پوشش مانور ها، مسابقات ورزشی، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی  در ۲ روز آخر هفته در کل ۱۸۳ ماموریت انجام داده که ۷۴ ماموریت آن شهری و ۱۰۹ ماموریت جاده ای بوده است.

وی بیان داشت :از این تعداد  ماموریت های که سازمان اورژانس بابل  انجام داده ۹۳ بیمار مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

 رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دراین  ۲روز با توجه به شلوغی و جاده ها ی پرتردد، میانگین ماموریت های  شهری ۸ دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۵ دقیقه بود گفت: در این ۲ روز اخر هفته سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۶۶ ماموریت تصادف انجام داده که از این تعداد ۱۰ تصادف شهری و ۵۶ تصادف هم جاده ای بوده است .

دکتر لعلی بیان داشت: بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان  اورژانس ۱۱۵ در این دو روز می باشد ماموریت های قلبی با ۸ مورد و ماموریت تنفسی با ۴ مورد که ۲۶ مورد مزاحمت تلفنی سازمان اورژانس بوده است.