فهرست

شروع ارزیابی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از آغاز اعتباربخشی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا، دکتر قاسم زاده گفت: اعتبار بخشی امور بیمارستانی یکی از مهمترین مسئله در حیطه بهبود کیفیت بوده و یک امر مستمر و همیشگی در بیمارستان ها می باشد و هدف این برنامه این است که بیمارستان ها در ارائه خدمات یک گام رو به جلو و ارتقاء یافته بردارند.
دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل در ادامه بیان داشت: آخرین فرآیندهای اعتبار بخشی در بیمارستان ها در سال ۹۶ انجام شده است که این گواهی ها تا پایان سال ۹۸ معتبر می باشد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت نسخه جدیدی از سنجه های اعتبار بخشی را تدوین کرده و به صورت کتابچه به همه بیمارستان ها و معاونین درمان کشور ابلاغ کرده است تا اعتبار بخشی طبق استانداردها، محورها و سنجه های نسل چهارم اعتبار بخشی، ارزیابی شوند.
این مسئول در همین راستا افزود: بیمارستان ۱۷ شهریور مریکلا بعنوان اولین بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل طی دو روز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و طی برنامه مدون تمامی بیمارستان ها اعتبار بخشی خواهند شد.
دکتر قاسم زاده با بیان این نکته که امیدواریم بیمارستان ها بتوانند کیفیت خدماتشان را نسبت به قبل ارتقا دهند، بیان داشت: انتظار داریم ارزیابان با بهره از اطلاعات و دانش حرفه ای خود به صورت منصفانه وعادلانه بیمارستان ها را مورد ارزیابی قرار دهند.