ب

واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل، بیمه مسئولیت، اموال و ... دانشگاه و واحدهای تابعه سال ۱۳۹۶

واگذاری امور خدمات بیمه مکمل درمانی

شرایط عمومی مناقصه

شرایط اختصاصی مناقصه

اشتراک گذاری: