فهرست

پیگیری جدی مطالبات دانشگاه علوم پزشکی بابل از سازمان های بیمه گر

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر زاهد پاشا در مراسم گرامیداشت هفته دولت و جشن روز کارمند از پیگیری جدی مطالبات دانشگاه علوم پزشکی بابل از سازمان های بیمه گر خبر داد.