فهرست

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی

بنابر درخواست های مکرر دانشگاه ها سامانه مذکور از تاریخ ۹۶/۵/۱۶ لغایت پایان وقت اداری ۹۶/۵/۱۸ به مدت ۳ روز (یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه) فعال می باشد.