بارگزاری
فهرست
دکتر محمدرضا دینی

دکتر محمدرضا دینی رئيس دفتر رئیس محترم دانشگاه

رحمان عزالدين

رحمان عزالدين متصدی امور دفتری

شهربانو پورعليجان

شهربانو پورعليجان متصدی امور دفتری

رويا يوسف تبار

رويا يوسف تبار اپراتور

موسي خيبری

موسي خيبری مسئول دفتر

احمد علی اکبر زاده روشن

احمد علی اکبر زاده روشن راننده

يعقوب سلمان پور

يعقوب سلمان پور خدمات

آقاجانی

آقاجانی راننده ریاست دانشگاه

علی پور

علی پور