فهرست

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه آدرس وبسایت
 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

http://www.abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ارتش

http://www.ajaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

http://www.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

http://www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي دزفول

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زابل

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شاهد

http://www.shahed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي فسا

http://www.Fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قزوین (انگلیسی)

http://en.qums.ac.ir/Portal/Home/

دانشگاه علوم پزشكي قم

http://www.qsms.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرج

http://www.azums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي نيشابور

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.research.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي البرز

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي آجاء

http://www.ajaums.ac.ir/

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

http://ams.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

https://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir/