فهرست

آموزش مقدماتی سنجش از راه دور و کاربرد آن در پایش سواحل و دریا