فهرست

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ تکمیل فاز دوم ساختمان سلامتکده طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد تکمیل فار دوم ساختمان سلامتکده طب سنتی را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی پیوست از طریق شرکت های خصوصی اقدام نماید

پیوست ها: آگهی تکمیل فاز دوم سلامتکده طب سنتی، شرایط عمومی تکمیل مرحله دوم طب سنتی، فرم خود احضاری

۱- شرح مختصر کار:
تکمیل فاز دوم ساختمان سلامتکده طبی سنتی (بر اساس مشخصات پیوستی)

۲- مدت اجرای کار:
مدت اجرای قرارداد: حدود یکسال (۱۲)  ماه می باشد.

۳- برآوردکار:
بر اساس برآورد اولیه و حدود اعتبارات بمبلغ ۳۳/۲۷۵/۴۶۸/۳۲۱ ریال

۴- محل اجرای کار:
شهرستان بابل

۴- شرایط متقاضی:

۵-۱- داشتن گواهی صلاحیت امور مربوطه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح دیگر 
۵-۲- داشتن امکانات اولیه و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار
۵-۳- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات طبق ضوابط

۶- مدت لازم برای دریافت اسناد:
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند ۵ فوق بوده و آمادگی اجرای پیمان را دارند می توانند از روز انتشار آگهی لغایت ۱۳۹۷/۲/۵ درخواست کتبی به همراه گواهی رتبه بندی، آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات و اساس نامه برای شرکت در این مناقصه به دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بابل و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir/ مراجعه نمایند.

 

مناقصه گرانی حق شرکت در مناقصه را دارند که تعداد کار آزاد و رتبه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشته و حداقل یک کار مشابه به لحاظ متراژ و مبلغ را به انجام رسانده و در رزومه کاری داشته باشند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ تکمیل فاز دوم ساختمان سلامتکده طب سنتی