فهرست

برگزاری آنلاین دوره ها و آزمون های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی

با توجه به انعقاد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی مجازی با برخی سازمان ها و موسسات معتبر بین المللی و برگزاری دوره ها و آزمون های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی در داخل کشور و دسترسی به دوره های آموزشی آنلاین و آزمون تخصصی اعضای هیات علمی، کارکنان درمانی، دانشجویان و سایر ذینفعان می توانند با مراجعه به لینک زیر در این دوره ها شرکت نمایند.

http://vums.ac.ir/Default.aspx?NSID=1&SSLID=1&NID=7147