فهرست

برنامه سی شب سی مسجد چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد چهارشنبه ۹۷/۳/۹ با حضور دکتر امین متخصص قلب، دکتر بابازاده متخصص اطفال، دکتر لعلی متخصص طب اورژانس، دکتر حسن پور، دکتر صفی نیا دندانپزشک، خانم نبی زاده ماما، خانم غلام نژاد و آقای اهمری پرستار در مکان مسجد جامع درون کلا شرقی با سخنرانی دکتر حسن‌نتاج برگزار شد.

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹

برنامه سی شب سی مسجد دانشگاه علوم پزشکی بابل چهارشنبه ۹۷/۳/۹