فهرست

کار آفرینی در دانشگاه نسل سوم

دومین جلسه از سلسله نشست ها با موضوع کارآفرینی در دانشگاه نسل سوم با حضور دکتر رضا خسروی یکی از کارآفرینان برتر استان مازندران برگزار می گردد.

 از کلیه علاقه مندان اعم از اعضاء محترم هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید.  

 

 زمان: ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ روز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷  
مکان: سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه