فهرست

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران توسط انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران در تاریخ ۳ الی ۵ مرداد ۱۳۹۷ در تهران، سالن فیض مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

 آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ می باشد. 

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران