فهرست

مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ تیر ۱۳۹۷ در محل دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد.